За нас

Вече 20 години на пазара „Трансметал’’ ЕООД се специализира в изкупуване, преработка
и търговия на широка гама черни и цветни метали.
Разполага с четири площадки, намиращи се в градовете: Велинград, Септември, Пловдив и
Чирпан.
Притежава разрешително съгласно ЗУО за събиране,транспортиране, третиране,
оползотворяване на отпадъци.
Регистрационен документ № 07-РД- 171-02/28.07.2015г. – РИОСВ – Пазарджик
Разрешително № 07-ДО- 300-01/18.06.2014 – РИОСВ-Пазарджик
Разрешително № 13-ДО- 451-03/18.06.2014 – РИОСВ-Стара Загора
Приетите отпадъци от черни и цветни метали след претегляне се съхраняват в предвидените за
това зони, при необходимост се подлагат на предварителна обработка-сортиране, рязане или
временно съхранение.
Съоръжението за депониране на отпадъци осигурява транспортирането и депонирането на
отпадъците, получени от дейността по разрушаване.
Изкупува ИУМПС, като издава удостоверения за дерегистрация пред КАТ. Съхраняват се и
ръчно се разкомплектоват приетите ИУМПС в обособена зона.
Дружеството разполага с кантар за претегляне на Строителни отпадъци. Те могат да бъдат
трошени, раздробявани с мобилна челюстна трошачка, съгласно изискванията на Наредбата за
Управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Подготвените след раздробяване инертни отпадъци, ще се използват за възстановяване на
терени в изкопни зони.
„Трансметал” ЕООД притежава модернизиранбетонов възел в гр. Велинград с
капацитет 60 куб/час. Производствотона бетон и бетонови разтвори обхваща всички
видове класове: от С8/10 – С30/37, включително и клас по водонепропускливост и
мразоустойчивост.
Произвежданите бетонови разтвори са с необходимите сертификат за съответствие 06-
НУРВСПСРБ-103- 5/30.10.2017 за условията и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Р България.
За тази дейност компанията осигурява транспортиране и полагане на бетоновите смеси
със собствена техника: бетон помпa с дължина 36м, комбиниранa бетон помпa 24
метра, 10 кубикови миксери.

Със собствен арматурен двор с капацитет 400 тона месечно в гр. Велинград, редлага на своите
клиенти всички видове арматурни заготовки и ел.заварени мрежи, осигурява прецизно
изпълнение на огънатите елементи – бигли, столчета, детайли за греди и стълбища. С точност
и бързина се изпълняват заявки на индивидуални клиенти, както и заявки по планове на
производствени и търговски обекти и множество жилищни и бизнес сгради.

За готовата продукция – арматурна заготовка, предлага транспорт и разтоварване със специален
товарен автомобил МАН оборудван с кран, на височина до 22м.
С екип от професионалисти, прилага най-новите технологии и материали в строителството.
Познавайки изискванията на съвременното строителство, фирмата цели максималната
задоволеност на своите клиенти.
С приоритет са строителство на еднофамилни къщи, изграждането на жилищни,
административни и промишлени сгради.
Дружеството е регистрирано в КС и издава съответните актове, сертификати, декларации за
съответствие според нормативните уредби в страната.
Фирмата използва собствена специализирана техника: 65-тонен верижен багер
„Либхер” 954 със стрела 28 метра; верижен багер „Либхер” 900 – Литроник; верижен
24-тонен Либхер 924 верижен; верижен багер „Катерпилар” 320 С, 21-тонен 210
Хюндай LC 7 A, верижен багер Хитачи ZAXIS 250 LCN, комбиниран багер Кейс – от
22 до 24-тона с разнообразен прикачен инвентар – хидравлична ножица, хидравличен
чук и щипка за разрушаване, кофа за изравняване на терена.

Цялата налична техника се отдава по наем.

.